Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn xã Cư Lễ với những nội dung cụ...


Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với mục đích và những nội dung cụ thể sau: MỤC...


Ngày 28/8/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã tổ chức giải bóng chuyền hơi kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023), ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...


Ngày 04/7/2023 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-BCĐ về Kế hoạch hoạt động năm 2023 với những mục đính, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU...


Ngày 27/6/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về Chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023 với những nội dung mục tiêu cụ thể như sau: MỤC TIÊU Mục tiêu chung – Xây dựng và...


Ngày 18/01/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung cụ thể sau: Thực hiện Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 17/01/2023 của...


Ngày 21/2/2023 UBND xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã với những nội dung sau: Nhằm nâng cao vai trò, trách...


Chiều ngày 28/6/2023, xã Cư Lễ tổ Kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có Nông Văn Thùy – Bí thư Đẳng ủy, Chủ tịch HĐND xã là...


Chiều ngày 14/6/2023, xã Cư Lễ tổ  Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân xã Cư Lễ Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã được nghe các báo cáo như...


Đêm 01/6/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ phối hợp với Đội thông tin lưu động Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Tổ chức chương trình biểu văn nghệ tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở....