Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn xã Cư Lễ với những nội dung cụ...


Ngày 18/01/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung cụ thể sau: Thực hiện Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 17/01/2023 của...


Ngày 21/2/2023 UBND xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã với những nội dung sau: Nhằm nâng cao vai trò, trách...