Ngày 23/4/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về hắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024 với...


Ngày 22/02/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...


Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn xã Cư Lễ với những nội dung cụ...


Ngày 18/01/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung cụ thể sau: Thực hiện Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 17/01/2023 của...


Ngày 21/2/2023 UBND xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã với những nội dung sau: Nhằm nâng cao vai trò, trách...