Ngày 25/6/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ long trọng tổ chức Ngày hội về chuyển đổi số năm 2024. Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được tiếp...


Ngày 23/4/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về hắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024 với...


Ngày 24/10/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về Kế hoạch Tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2023 với những nội dung cụ thể sau: Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023...


Kính thưa quý động giả và toàn thể bà con nhân dân! Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa...


Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với mục đích và những nội dung cụ thể sau: MỤC...


Ngày 04/7/2023 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-BCĐ về Kế hoạch hoạt động năm 2023 với những mục đính, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU...


Ngày 27/6/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về Chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023 với những nội dung mục tiêu cụ thể như sau: MỤC TIÊU Mục tiêu chung – Xây dựng và...