Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hưởng ứng các hoạt động Kế hoạch ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật ngày: 21/09/2023 )

Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với mục đích và những nội dung cụ thể sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Tích cực tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn (ngày 10/10) năm 2023 thông qua việc tham gia các hoạt động, chương trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của xã để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội.
 3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn xã phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị, thôn bản chủ động phối hợp đảm bảo chất lượng, tiến độ, triển khai các hoạt động đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.
 4. NỘI DUNG
 5. Triển khai các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

– Hình thức thực hiện: Triển khai đồng loạt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn cũng như thông điệp, mục đích, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số và dữ liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Cổng/Trang TTĐT; mạng xã hội; thông qua việc xây dựng phóng sự, tin bài; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

– Chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện: Công chức Văn hóa và Thông tin.

– Phối hợp thực hiện: Các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn

 1. Tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

2.1.Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 tại địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn.

– Nội dung: Tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến (click vào đường link trên để tham gia).

– Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

– Thời gian tham gia thi: Bắt đầu từ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023.

2.2. Tham gia ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số do Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức:

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023.

– Chủ trì: Đoàn thanh niên xã.

– Phối hợp thực hiện: Công chức Văn hóa và Thông tin; Công an xã; các thôn và các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn; Bưu điện xã.

2.2.2. Lồng ghép tuyên truyền về Chuyển đổi số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã

– Thời gian: Tháng 11/2023.

– Địa điểm: Tại các thôn triên địa bàn xã.

– Chủ trì: Công chức Văn hóa và Thông tin.

– Phối hợp thực hiện: MTTQ Việt nam xã; các thôn.

 1. Tham gia Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

– Hình thức: Trực tuyến.

– Thời gian: 01 buổi, dự kiến thời gian ngày 10/10/2023.

– Địa điểm: Tại điểm cầu trực tuyến từ tỉnh đến xã.

– Thành phần tham dự: Có Giấy mời cụ thể sau.

– Chủ trì: Công chức Văn hóa và Thông tin.

– Phối hợp thực hiện: Công chức Văn phòng Thống kê xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Công chức Văn hóa và Thông tin xã

– Có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, các thôn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

– Cung cấp thông tin, nội dung khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn cho các đơn vị, các thôn để thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, viết tin bài về chuyển đổi số, kết quả chuyển đổi số nổi bật của xã năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã lồng ghép tuyên truyền về Chuyển đổi số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

– Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn của các đơn vị, thôn báo cáo UBND huyện và Phòng Văn hóa – Thông tin theo quy định.

 1. Các đơn vị, ngàng và các cơ quan đoàn thể xã

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tích cực, gương mẫu sử dụng các ứng dụng số và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023.

 1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

Phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin định hướng, hướng dẫn các thôn chức lồng ghép tuyên truyền về Chuyển đổi số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

 1. Đề nghị Đoàn thanh niên

– Chủ trì, phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin, Công an xã, các thôn và các đơn vị liên quan phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số theo Kế hoạch.

 1. Công an xã

Phối hợp với Đoàn thanh niên xã triển khai phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số theo Kế hoạch.

 1. Phụ trách Đài truyền thanh xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn theo hướng dẫn của cấp trên để Nhân dân biết, hưởng ứng, tham gia.
 2. Các thôn

– Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này chủ động thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn tại thôn đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên, Công an xã tổ chức phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số tại thôn.

– Vận động người dân tham gia hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 của UBND xã Cư Lễ. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các đơn vị, ngành, đoàn thể, các thôn chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử, bản giấy:

– Phòng VH&TT huyện;          (b/c)

– TT ĐU, HĐND xã;

– CT, PCT UBND xã;

– UB MTTQ Việt Nam xã;

– Các cơ đơn vị, ngành đoàn thể xã;

– Trường Mn; TH&THCS Cư Lễ;

– 14 thôn;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã ký

 

 

 

Lâm Ngọc Tá
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263