Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023

( Cập nhật ngày: 12/09/2023 )

Ngày 04/7/2023 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-BCĐ về Kế hoạch hoạt động năm 2023 với những mục đính, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong công tác tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo đối với công tác chuyển đổi số.
  3. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của xã; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, nội dung về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
  4. I MỤC TIÊU CỤ THỂ

Đảm bảo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28/6/2023 của UBND xã Cư Lễ về Chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023 và các mục tiêu cụ thể sau:

– 70% TTHC được cung cấp thành DVCTT toàn trình và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

– 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

– 30% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc.

– 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

– Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC tại Hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông đạt 100%.

– Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử tối thiểu 50%, trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt 100%.

– Tỷ lệ giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử tối thiểu 70%.

– Tỷ lệ Hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử tối thiểu 50%.

– 80% hộ gia đình trên địa bàn huyện có điện thoại thông minh.

– 75% hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng.

– Phủ sóng băng rộng di động tới 100% thôn/bản trên địa bàn huyện.

– Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các hình thức được phép khác đạt từ 55%.

– Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%.

– Tỷ lệ dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số cá nhân trên 20%.

– Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 30%.

– Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30%

– 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện được đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo

– Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các đơn vị, ngành, đoàn thể tập trung quán triệt, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số với tinh thần quyết tâm cao thông qua việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như đối với từng ngành, lĩnh vực.

– Các đơn vị, ngành, đoàn thể, các thôn triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, đồng thời cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc nêu gương tham gia ứng dụng, triển khai các hoạt động CNTT, chuyển đổi số để hình thành “Công dân số” và “Công dân điện tử” theo Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh.

– Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã và Tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn tăng cường hoạt động, chủ động rà soát, củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo; tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại xã phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đi vào thực chất để phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số, từ đó góp phần thúc đẩy trụ cột xã hội số của xã cũng nhưu của huyện và tỉnh phát triển.

– Phối hợp tổ chức lơp tập huấn cho Ban chỉ đạo cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn tạo tài khoản trên dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến để nâng cao tỷ lệ DVCTT và tỷ lệ hồ sơ DVCTT.

  1. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo (Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND xã Cư Lễ)

2.1. Công chức Văn hóa và Thông tin

– Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các đơn vị, ngành, đoàn thể, các thôn triển khai thực hiện tốt các hoạt động về chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã đảm bảo phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra tại kế hoạch.

– Phối hợp lập danh sách hoạch tập huấn cho Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xã, Tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn.

– Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến…

2.2. Trưởng Công an xã

– Thực hiện công tác quản lý, vận hành, cập nhật hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình kết nối các Hệ thống của xã, huyện, tỉnh với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Thực hiện cấp Căn cước công dân, hướng dẫn đăng ký, sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử và các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng trong chuyển đổi số từ đó góp phần nâng cao ý thức các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

2.3. Công chức Kế toán – Ngân sách xã

Thúc đẩy phát triển dữ liệu về tài chính, sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thuế điện tử…; Tham mưu cân đối nguồn kinh phí, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện kế hoạch được thuận lợi.

2.4. Công chức Văn phòng – Thống kê xã

Triển khai việc cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động của xã. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đối với Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến.

2.5. Công chức Địa chính – Xây dựng và Mội trường (phụ trách Tài nguyên – Môi trường)

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2.6. Công chức Tư Pháp hộ tịch xã

Triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để phục vụ đăng ký, quản lý hộ tịch trên trên địa bàn; triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát sinh hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp.

2.7. Công chức VHXH (phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội)

Cung cấp các thông tin của xã để hoàn thiện hệ thống Quản lý Giáo dục nghề nghiệp – Đào tạo nghề xã; cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực

2.8. Công chức Địa chính – Xây dựng và Mội trường (phụ trách Khuyến nông – Khuyến lâm)

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số gắn với hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

2.9. Trưởng Mầm non, Tiểu học & THCS Cư Lễ

Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong nhà trường; nghiên cứu lồng ghép các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số trong các hoạt động dạy và học của nhà trường; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục.

2.14. Tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn

– Nghiên cứu các văn bản, tài liệu, tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến tại xã.

– Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp tại xã.

  1. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

– Chủ động, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả để phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra thuộc trách nhiệm của cá nhân, ngành phụ trách.

– Chủ động, phối hợp, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số thuộc lĩnh vực cũng như nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

– Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định và theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023./.

 

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

– TT ĐU, HĐND xã;

– CT, PCT UBND xã;

– Các đơn vị, ngành, đoàn thể xã;

– Thành viên BCĐ về CĐS xã;

– 14 thôn;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 Đã ký

 

 

 

 

Lâm Ngọc Tá

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263