Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch ngày hội chuyển đổi số nam 2023

( Cập nhật ngày: 24/10/2023 )

Ngày 24/10/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về Kế hoạch Tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyên Na Rì về việc tổ chức ngày hội điểm về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Na Rì. Uỷ ban nhân dân xã Cư Lễ xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội về Chuyển đổi sốtrên địa bàn xã Cư Lễ với những nội dung,cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương thông qua các ứng dụng, nền tảng công nghệ số, tăng cường sự tương tác giữa người dân với chính quyền địa phương thông qua các ứng dụng công nghệ số.

– Trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm về sử dụng nền tảng công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự tại địa phương.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn trong thực hiện chuyển đổi số.Tạo không khí thi đua, phấn khởi, sự quan tâm của xã hội đối với công tác chuyển đổi số.

 1. Yêu cầu

– Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số cấp xã, các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn phải phát huy tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao độ để thực hiện các phần việc chuyển đổi số đề ra trong kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm… trong quá trình triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi trên địa bàn xã.

– Quá trình triển khai Ngày hội phải thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ, an toàn, huy động sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các thôn bản và các đơn vị liên quan.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI.
 2. Thời gian: Tổ chức 1 buổi vào hồi 13 giờ 30 ngày 30/10/2023.
 3. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Cư Lễ.
 4. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã Cư Lễ.
 5. Chủ đề: “MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CÔNG DÂN SỐ”.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

1.Chương trình: Tổ chức Ngày hội về Chuyển đổi số năm 2023 (có chương trình gửi kèm)

+ Ngày hội về Chuyển đổi số năm 2023.

+ Maket: “NGÀY HỘI CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ CƯ LỄ NĂM 2023”.

 1. Các nội dung trọng tâm của Ngày hội

2.1. Tổ chức công tác tuyên truyền một cách trực quan, sinh động và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng, trải nghiệm các tiện ích liên quan đến chuyển đổi số, cụ thể:

– Hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến.

– Hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử.

– Hướng dẫn người dânxác lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

– Tạo các mã QR cho các cơ sở kinh doanh.

– Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, viễn thông… qua tài khoản ngân hàng.

-Hướng dẫn cách tạo tài khoản và đăng ký gian hàng trực tuyến để giao dịch, mua bán hàng trên sàn thương mại điện tử; Hướng dẫn các tạo tài khoản ví điện tử của Viettel, VNPT.

2.2. Tập huấn bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số, công nghệ số cho người dân: Gồm 03 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản về chuyển đổi số (chuyển đổi số là gì; những lợi ích mang lại của chuyển đổi số đối với người dân; vai trò của người dân trong quá trình chuyển đổi số);

– Chuyên đề 2: Hướng dẫn những kỹ năng số cơ bản dành cho người dân (kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Kỹ năng quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường số; Kỹ năng giao dịch, giao tiếp trên môi trường số; Kỹ năng sử dụng các nền tảng số phục vụ nhu cầu thiết yếu; kỹ năng học tập trên môi trường số);

– Chuyên đề 3: Kỹ năng an toàn thông tin trên môi trường số (Nhận thức về an toàn thông tin trong môi trường số; bảo vệ bản thân trong môi trường số; tham gia môi trường số an toàn – bảo mật – hợp pháp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Công chức Văn phòng – thống kê xã

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Mời các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn; các hội, đoàn thể cấp xã, thôn tham gia Ngày hội chuyển đổi số.

– Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị địa điểm để tổ chức Ngày hội.

 1. Công chức Vân hóa – xã hội (phụ trách lĩnh vực VH-TT)

– Là đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, các ngành, đoàn thể, các thôn bản tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

– Xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

– Viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của xã.

 1. Công an xã

Tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân; tạo tài khoản định danh điện tử để đăng nhập bằng ứng dụng VneID thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công.

 1. Trạm Y tế xã

Hướng dẫn người dân xác lập và cài App hồ sơ sức khỏe điện tử.

 1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng Liên Việt huyện

– Tư vấn mở tài khoản thanh toán và hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt. Đăng ký, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ SMS Banking, Agribank E-mobile Banking…

– Đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, viễn thông… qua tài khoản ngân hàng.

– Tạo mã QR cho các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cư Lễ. Hỗ trợ BCĐ xã kinh phí tổ chức tập huấn về chuyển đổi số.

 1. Doanh nghiệp Viễn thông VNPT, Chi nhánh Viettel huyện

– Hỗ trợ makét, băng zôn tuyền truyền Ngày hội Chuyển đổi số tại các thôn, bản trên địa bàn xã Cư Lễ.

– Hỗ trợ, cung cấp người dân chưa có sim thuê bao di động hoặc có sim nhưng chưa đăng ký thuê bao chính chủ để tư vấn, đăng ký.

– Mở tài khoản Mobile Money và hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt.

– Tạo các mã QR cho các hợp tác xã, các hộ kinh doanh trên địa bàn.

– Hỗ trợ BCĐ xã kinh phí tổ chức tập huấn về chuyển đổi số.

 1. Các đơn vị, các ngành, đoàn thể và các thôn bản trên địa bàn xã

– Căn cứ Kế hoạch này xây dựng nội dung tuyên truyền về việc tổ chức Ngày hội chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023 đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội về Chuyển đổi số của Uỷ ban nhân dân xã Cư Lễ năm 2023. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các đồng chí là thành viên BCĐ Chuyển đổi số xã, các ngành, đoàn thể, các thôn bản chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử và bản giấy;

– Phòng VH&TT huyện;

– TT Đảng ủy, HĐND xã;           b/c

– CT, PCT UBND xã;

– Ngân hàng NN&PTNN huyện;

– Bảo hiểm xã hội huyện;

– Viễn thông VNPT huyện;          (phối hợp)

– Chi nhánh Viettel huyện;

– Mặt trận TQVN xã;

– Các ngành, đoàn thể xã;

– Thành BCĐ xã;

– Các Trường học;

– Trạm Y tế;

– 14 thôn bản;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã ký

 

 

Lâm Ngọc Tá

 

 

 

 

 

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263