Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

( Cập nhật ngày: 11/09/2023 )

Ngày 18/01/2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 với những nội dung cụ thể sau:

Thực hiện Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.  Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2023 với những nội dung như sau:

 1. MỤC TIÊU

Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC trên địa bàn xã, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chỉ số CCHC của xã.

 1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.
 2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của xã.
 3. Tăng cường đôn đốc thực hiện công tác CCHC đồng thời lấy kết quả thực hiện CCHC gắn với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
 4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình CCHC để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đồng thời giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
 5. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của xã.
 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 7. Cán bộ, công chức, các ban ngành, đoàn thể:

– Toàn thể cán bộ, công chức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

– Tuyên truyền, quán triệt các nội dung trong Kế hoạch CCHC của UBND xã đến toàn thể người dân, doanh nghiệp.

– Công chức Văn phòng – Thống kê, theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác CCHC trong năm 2023 về UBND huyện.

 1. Thông tin tuyên truyền: Thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC và kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh.
 2. Công chức Văn phòng Thống kê: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND xã về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.
 3. 4. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân xã tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết TTHC của đơn vị, để kịp thời thực hiện các giải pháp, biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã./.

Nơi nhận:

 Gửi bản điện tử:

– Phòng Nội vụ;

– CT, PCT UBND xã;

– Các ban, ngành, đoàn thể xã;

– 14 thôn, bản;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lâm Ngọc Tá

 

 

Phụ lục

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

 

 

TT 1 – Mục tiêu 2 – Nhiệm vụ 3 – Hoạt động 4 – Kết quả/ Sản phẩm 5 – Cơ quan  chủ trì 6 – Cơ quan phối hợp 7 – Thời gian thực hiện
1 CẢI CÁCH THỂ CHẾ            
1.1  Văn bản QPPL của huyện ban hành đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi. Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật Xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật Kế hoạch UBND xã; Báo cáo kết quả thực hiện CC Tư Pháp Các ban ngành, đoàn thể Ban hành Kế hoạch trước ngày 10/2/2023, thực hiện trong năm 2023
2 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH          
2.1 100% TTHC được thực hiện kịp thời, đúng quy định Công khai TTHC Công khai trên bảng niêm yết, trang thông tin điện tử TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định CC VP – Thống kê Bộ phận 1 cửa Thường xuyên
2.2 100% TTHC được thực hiện kịp thời, đúng quy định Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC Rà soát quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành Báo cáo kết quả rà soát quy trình nội bộ giải quyết TTHC CC VP – Thống kê Bộ phận 1 cửa Thường xuyên
2.3 Số hóa TTHC cấp xã: 35% Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông TTHC được  số hóa để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết  Văn phòng,  CC VH-XH Các ban ngành Thường xuyên
2.4 Tối thiểu 20% tổng số TTHC có phương án rà soát tối thiểu 10 TTHC/đơn vị) Rà soát, đánh giá TTHC; trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC Xây dựng kế hoạch để tổ chức rà soát, đánh giá; Qua rà soát, đánh giá có báo cáo kết quả thực hiện, gửi UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng – Thống kê Các ban ngành đoàn thể Ban hành Kế hoạch trước 15/2/2023; báo cáo kết quả thực hiện trước 31/3/2023
2.5 5% số hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh Đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực được thực hiện chứng thực điện tử Công chức Tư Pháp Các ban ngành đoàn thể Năm 2023
2.6 Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên. (lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%) Thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC Xây dựng kế hoạch để tổ chức đối thoại/khảo sát, lấy ý kiến của người dân; Qua rà soát, đánh giá có báo cáo kết quả thực hiện, gửi UBND huyện Các cuộc đối thoại được tổ chức Văn phòng – Thống. Văn phòng –TK, Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Năm 2023
Khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC Các cuộc khảo sát Văn phòng – Thống kê. Văn phòng –TK, Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Năm 2023
2.7 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính/hành vi hành chính Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và tham mưu xử lý theo quy định Báo cáo, văn bản xin lỗi của đơn vị Văn phòng – Thống kê. Bộ phận một cửa Văn phòng –TK, Các tổ chức, cá nhân, doanh Thường xuyên
3 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY          
3.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập Rà soát quy định lại đầy đủ, kịp thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp xã khi có văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung Trình cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Tờ trình của các đơn vị; Quyết định của cấp có thẩm quyền CC VP-TK Các ngành, đoàn thể Thường xuyên
4 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ          
4.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Triển khai các văn bản đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu Văn bản đôn đốc, văn bản đăng ký Công chức VP – TK Các ngành, đoàn thể Thường xuyên
4.2 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; phấn đấu từ 63% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng VP – TK Các ngành đoàn thể Thường xuyên
5 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG          
5.1 Đảm bảo hướng dẫn, phổ biến kịp thời các quy định mới về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập Triển khai các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Tham mưu cho UBND xã thực hiện triển khai các quy định mới Văn bản chỉ đạo của UBND huyện; hướng dẫn của Phòng Tài chính – Kế hoạch  CC Tài chính – kế toán Các ngành, đoàn thể Thường xuyên
5.2 Thực hiện nghiêm kiến nghị tài chính qua các đợt thanh tra, kiểm toán Thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm toán nhà nước, thanh tra Chủ trì tham mưu và đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị kiểm toán, thanh tra Văn bản chỉ đạo, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện  CC Tài chính – kế toán Các ngành, đoàn thể Thường xuyên
5.3 Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn hợp pháp và tài sản đúng quy định Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng kinh phí, tài sản Căn cứ trên báo cáo và thông qua kết quả các cuộc kiểm tra Kiến nghị, chấn chỉnh đối với các tồn tại, hạn chế  CC Tài chính – kế toán Các ngành, đoàn thể Thường xuyên
6 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ        
6.1 85% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
Ghi chú: Hồ sơ công việc bao gồm: Hồ sơ xử lý văn bản hành chính và Hồ sơ giải quyết TTHC.
Đẩy mạnh việc thực hiện cập nhật, luân chuyển hồ sơ văn bản hành chính trên phần mềm quản lý văn bản; cập nhật, luân chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và DVCTT mức độ cao của tỉnh Các đơn vị, địa phương đảm bảo nhập đủ hồ sơ, tài liệu và luân chuyển xử lý theo quy trình trên hồ sơ công việc trên các phần mềm Hồ sơ công việc tại cấp xã và được xử lý trên môi trường mạng VP-TK, VH-XH Các ngành đoàn thể Năm 2023
6.2 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử Nâng cao tỷ lệ người dân doanh nghiệp tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến – Hướng dẫn, tuyên truyền về DVCTT trên trang/cổng TTĐT.
– Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia
Nâng cao tỷ lệ hồ sơ DVCTT VP-TK, VH-XH Các ngành đoàn thể Thường xuyên
6.3 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 70% TTHC của tỉnh thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 25% trở lên. Tiếp tục rà soát, nâng cao tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 4; tỷ lệ tích hợp trên cổng DVC quốc gia; nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh trực tuyến. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ DVCTT Nâng cao
tỷ lệ hồ sơ DVCTT
VP-TK, VH-XH Các ngành đoàn thể Thường xuyên
6.4 Hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin Tiếp tục triển khai chứng thư số cho các cơ quan nhà nước Cấp mới, thu hồi, thay đổi thông tin, … chứng thư số chuyên dùng đúng quy định Công chức VH-XH Các ngành đoàn thể Thường xuyên
6.5 Nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO Chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO Xây dựng văn bản chỉ đạo, Kế hoạch duy trì, áp dụng Văn bản của UBND xã VP- TK Các ngành đoàn thể Năm 2023
7 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH          
7.1 Đẩy mạnh  triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã xác định trong kế hoạch CCHC năm 2023 Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã xác định trong kế hoạch CCHC năm 20223 Văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện CC VP – TK Các ngành đoàn thể Thường xuyên
7.2 Chỉ đạo, quán triệt trong các cuộc họp, giao ban Thông báo kết luận các cuộc họp, giao ban CC VP – TK Các ngành đoàn thể Thường xuyên
7.3 Tăng cường công tác thông tin,  tuyên truyền về CCHC Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2022 CC VP – TK Các ngành đoàn thể Quý I//2023
7.4 Tuyên truyền Công/trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cấp xã Các hình thức tuyên truyền CC VP – TK, VH-XH Các ngành đoàn thể Thường xuyên
7.5 Đẩy mạnh  triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025  

 

Nâng cao kết quả Chỉ số CCHC cấp xã Tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của xã VP- TK Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn Quý IV/2023
7.6 Đẩy mạnh  triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 Triển khai bộ tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC UBND xã. Phối hợp tổ chức điều tra XHH Điền phiếu khảo sát Các công chức phòng một cửa Các ngành đoàn thể Quý IV/2023
7.7 Tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 Báo cáo tự đánh giá chấm điểm VP-TK Các ngành đoàn thể Quý IV/2023

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263