Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn xã Cư Lễ

( Cập nhật ngày: 21/09/2023 )

Ngày 21/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn xã Cư Lễ với những nội dung cụ thể sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

– Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời.

– Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số năm 2023.

  1. Yêu cầu

– Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu nhanh chóng, hiệu quả.

– Rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Các ngành, bộ phận tiếp tục duy trì thực hiện và phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và kết quả sử dụng DVCTT trong thời gian tiếp theo.

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã trong “Ngày dịch vụ công trực tuyến” đối với các TTHC như sau:

– Đối với các TTHC được phê duyệt DVCTT toàn trình đảm bảo áp dụng giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” vào các ngày trong tuần.

– Đối với các TTHC được phê duyệt DVCTT một phần thực hiện “Ngày dịch vụ công trực tuyến” thực hiện vào Thứ Tư hàng tuần. Việc thực hiện “Ngày dịch vụ công trực tuyến” phải gắn với việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí và thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai các nội dung đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện.
  3. Công chức Văn phòng – Thống kê xã, đầu mối kiểm soát TTHC xã: Thực hiện niêm yết Kế hoạch này. Theo dõi kiểm tra, kịp thời đôn đốc các ngành, bộ phận trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc và đề xuất UBND xã xem xét chỉ đạo, giải quyết.
  4. Công chức Văn hóa – Thông tin phụ trách thông tin tuyên truyền, Đài truyền thanh xã; Trang thông tin điện tử xã: Thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến” của Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ./.

 

Nơi nhận:   

Gửi bản điện tử:

– UBND huyện Na Rì (b/c);

– Văn phòng HĐND-UBND huyện;

– TT ĐU – HĐND xã;

– CT, PCT UBND xã;

– MTTQ xã & các ngành, đoàn thể;

– Các công chức chuyên môn;

– 14 thôn trên địa bàn xã;

– Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Dã ký

 

 

Lâm Ngọc Tá
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263