Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã

( Cập nhật ngày: 11/09/2023 )

Ngày 21/2/2023 UBND xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã với những nội dung sau:

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính và khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND xãxây dựng kế hoạchtuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xãvới những nội dung cụ thể như sau.

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng và kế hoạch CCHC của huyện,  nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của xã.

Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã.

Phát huy vai trò tích cực của cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến, điển hình trong thực hiện CCHC.

  1. Yêu cầu: Phổ biến, tuyên truyền về CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, đặc thù của xã.

Công tác tuyên truyền CCHC phải luôn được coi là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành trên địa bàn xã. Các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền về CCHC cho người dân, doanh nghiệp, hội viên do mình quản lý.

  1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung tuyên truyền công tác CCHC năm 2023 được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử và nguồn kinh phí thực hiện công tác CCHC năm 2023 của UBND xã.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Công chức Văn phòng – thống kê đôn đốc các tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung của kế hoạch này.
  3. Công chức Văn hóa xã hội phụ trách văn hóa TTTT:Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các dịch vụ công mức độ cao mức 3, mức 4. Kịp thời cập nhật tin, bài, thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của các cơ quan đơn vị cung cấp và báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo CCHC định kỳ.
  4. Các ban ngành đoàn thể được giao chủ trì thực hiện các nội dung tuyên truyền tại Mục II Kế hoạch này có hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

– Phòng Nội vụ;

– CT, PCT UBND xã;

– Các công chức chuyên môn;

– Gửi bản giấy:

– 14 trưởng thôn;

– Lưu: VT.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lâm Ngọc Tá

 

 

PHỤ LỤC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  24 /KH-UBND ngày 21tháng 02 năm 2023 của UBND xã Cư Lễ)

TT Nội dung tuyên truyền Hình thức tuyên truyền Ngành chủ trì Ngành phối hợp Thời gian          thực hiện
1 Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC Tuyên truyền hệ thống đài truyền thanh xã, qua các cuộc họp giao ban, họp thôn, hội nghị đối thoại… Công chức VP-TK

CC VHTT

Các cán bộ, công chức xã Thường xuyên
2 Tuyên truyền việc triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn xã, kết quả CCHC và tác động đến phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã. Trên hệ thống đài truyền thanh xã, lồng ghép vào các cuộc giao ban, các cuộc họp thôn CC VP -TK Các cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể xã Thường xuyên
3 Cập nhật, đăng tải các ý kiến, kiến nghị về quy định hành chính của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các phản hồi ý kiến, kiến nghị của UBND xã Tại bộ phận “Một cửa” Công chức đầu mối phòng một cửa,  phòng tiếp dân Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Thường xuyên
4 Cập nhật thông tin công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã Tại bộ phận “Một cửa”

 

Công chức đầu mối phòng một cửa,  phòng tiếp dân Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Thường xuyên
5 Cung cấp tin, bài, hình ảnh về công tác CCHC (về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phục vụ nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm CCHC có hiệu quả; phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp). Trên hệ thống đài truyền thanh xã CC VP-TK, CC VHTT Các cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể xã Thường xuyên
6 Tuyên truyền các quy định về TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp có liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, Xây dựng, thuế, bảo hiểm, giáo dục, y tế… Qua cuộc đối thoại, họp thôn

 

Các ngành liên quan Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Theo tháng hoặc quý
7 Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC Qua các hội nghị, họp cơ quan Các ngành liên quan Các cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể Thường xuyên
8 Tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích Trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC Công chức đầu mối TTHC Các công chức có liên quan Thường xuyên

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263