Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượngchỉ số năm 2024

( Cập nhật ngày: 23/04/2024 )

Ngày 23/4/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về hắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024 với những nội dung sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Duy trì kết quả các chỉ số, chỉ số thành phần đã đạt tỷ lệ điểm tối đa và khắc phục những tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa trong năm 2023, để cải thiện, nâng cao chất lượng chỉ số chuyển đổi số của xã trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

– Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng chỉ số của xã. Phấn đấu các chỉ số năm 2024 ở vị trí cao hơn năm 2023 và tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong các năm tiếp theo.

– Tạo bước chuyển biến mới, đồng bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình chuyển đổi số của xã.

 1. Yêu cầu

– Người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cần khắc phục để cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số năm 2024.

– Khắc phục những điểm số không đạt trong năm 2023 phải gắn với duy trì, nâng cao các nội dung đạt điểm chỉ số tốt trong những năm qua. Đồng thời, phải gắn với việc thực hiện các kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số thuộc chuyên môn của ngành, lĩnh vực được UBND xã giao tham mưu tổ chức thực hiện.

– Việc thực hiện chuyển đổi số cần có sự tham gia vào cuộc trách nhiệm, nhiệt tình của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, hưởng ứng của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

 1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 2. Tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung chỉ số thành phần DTI đã đạt điểm và đạt điểm tối đạt rong năm 2023, để nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024 với mục tiêu các tiêu chí, tiêu chí thành phần duy trì đạt điểm tối đa.
 3. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế các nội dung chỉ số không đạt điểm và chưa đạt điểm tối đa trong năm 2023, để cải thiện chất lượng các chỉ số năm 2024 với mục tiêu phấn đấu các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm cao nhất có thể, phù hợp với điều kiện hạ tầng, kinh tế – xã hội, nguồn lực của xã, hướng dẫn, triển khai của các sở ngành, của tỉnh, của huyện.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các ngành chuyên môn.

– Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được giao chủ trì thực hiện tại Mục II Kế hoạch này xây dựng kế hoạch của địa phương để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả.

– Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định về phân cấp để thực hiện.

– Chủ động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

– Bám sát Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để chấn chỉnh, khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cần khắc phục để cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số năm 2024.

– Kịp thời phối hợp, cung cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng của các tiêu chí, tiêu chí thành phần được giao chủ trì cho Công chức Văn phòng Thống kê để thực hiện chấm điểm chỉ số DTI năm 2024.

 1. Công chức Văn hóa Thông tin: Xây dưng chuyên mục chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh của đơn vị thường xuyên thông tin, tuyên truyền kịp thời tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn xã.
 2. Đề nghị Công đoàn cơ sở: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã đến các đoàn viên công đoàn tích cực nâng cao nhận thức, thúc đẩy chuyển đổi số trong gia đình, xã hội.
 3. Đề nghị Đoàn Thanh niên: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã đến các chi đoàn trên địa bàn xã; thực hiện tốt chương trình phối hợp chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở vận động các đoàn viên thanh niên tích cực nâng cao nhận thức, gương mẫu, đi đầu trong việc khai thác sử dụng các dịch vụ số phù hợp, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân cùng khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ số.
 4. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông VNPT, Chi nhánh Viettel:

– Đẩy mạnh việc đảm bảo hạ tầng di động, internet băng rộng, phủ sóng các thôn lõm sóng di động băng rộng trên địa bàn xã.

– Tham gia tích cực các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số thực chất, bền vững với tinh thần trách nhiệm xã hội cao nhất.

– Cung ứng miễn phí chữ ký số công cộng cho người dân sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

 1. Các thành viên Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã: Chỉ đạo, đôn đốc các ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch đề ra.
 2. Ban chỉ đạo về chuyển đổi số:

– Phát huy vai trò là đầu mối, thường trực công tác chuyển đổi số của xã; tích cực, chủ động hướng dẫn cho các ngành có liên quan trong việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số

– Theo dõi, kiểm tra,đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch; hết tháng 12/2024 báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số chuyển đổi số xã Cư Lễ năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2024./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử và bản giấy:

– Phòng Văn hóa Thông tin (b/c);

– TT Đảng ủy;

– CT, PCT UBND xã;

– BCĐ Chuyển đổi số xã;

– MTTQ & các ngành đoàn thể xã;

–  Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đá ký)

 

 

 

Lâm Ngọc Tá

 

 

 

 

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263