Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024

( Cập nhật ngày: 23/02/2024 )

Ngày 22/02/2024 Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện đối với công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến cơ quan, đơn vị, và người dân, doanh nghiệp.

– Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn xã.

– Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.

  1. Yêu cầu

– Các hoạt động tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

– Phối hợp chặt chẽ các ngành trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

– Gắn công tác tuyên truyền với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này, yêu cầu các cán bộ, công chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.
  2. Công chức Văn phòng – Thống kê xây dựng Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 hoặc lồng ghép nội dung truyền thông về công tác kiểm soát TTHC trong Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm ở đơn vị; tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ. Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND xã theo kỳ báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC của huyện.
  3. 3. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí của hoạt động ngân sách xã năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Cư Lễ, yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:       

Gửi bản điện tử:

– VP HĐND – UBND huyện Na Rì;

– TT ĐU, HĐND xã;                                 (b/c)

– CT, PCT UBND xã;

– Các công chức chuyên môn xã;

– MTTQ& ngành, đoàn thể;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đá kỹ

 

 

    Lâm Ngọc Tá

PHỤ LỤC NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND xã Cư Lễ)

 

TT Nội dung tuyên truyền Hình thức

tuyên truyền

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian

thực hiện

1 Tuyên truyền về TTHC 
1.1 Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử của xã TTHC được đăng tải

 

Công chức phụ trách Thông tin Các ngành có liên quan

 

Thường xuyên

trong năm 2024

 

1.2 Niêm yết, công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công chức Chuyên môn có liên quan Công chức Văn phòng Thống kê
2 Tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ công chức; tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC
2.1 Thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức trong đơn vị nắm rõ các nội dung liên quan đến:

– Trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC;

– Trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công thực hiện TTHC;

– Các hành vi phải công khai, xin lỗi đối với cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC;

– Các hành vi phải công khai xin lỗi đối với người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương;

– Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC.

Công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, trong công tác kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ… Công chức Chuyên môn có liên quan Công chức Văn phòng Thống kê Thường xuyên

trong năm 2024

Lồng ghép việc tuyên truyền về kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong phổ biến các

văn bản pháp luật mới…

Công chức Chuyên môn có liên quan Công chức Văn phòng Thống kê Thường xuyên

trong năm 2024

2.2 Tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân nắm rõ các nội dung liên quan đến:

– Trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC;

– Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viênc chức được phân công thực hiện TTHC;

– Các hành vi phải công khai, xin lỗi đối với cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC;

– Các hành vi phải công khai xin lỗi đối với người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương;

– Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC.

Các cuộc họp thôn, tổ, hệ thống loa đài truyền thanh cơ sở….. Công chức Chuyên môn có liên quan Công chức Văn phòng Thống kê Thường xuyên

trong năm 2024

3 Tuyên truyền về nội dung kiểm soát TTHC, cải cách TTHC
3.1 Tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của TW và địa phương về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Tin bài phát trên Đài truyền thanh cơ sở Công chức phụ trách Thông tin Các ngành có liên quan

 

Thường xuyên

trong năm 2024

3.2 Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC trình cấp có thẩm quyền quyết định Các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan, những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC được nhân rộng Công chức Chuyên môn có liên quan Công chức Văn phòng Thống kê Thường xuyên

trong năm 2024

3.3 Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của đơn vị, địa phương và nội dung các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của huyện hoặc thông qua các bản tin phát trên Đài phát thanh truyền hình huyện, hệ thống loa đài phát thanh của xã. Tin bài phát trên Đài truyền thanh cơ sở Công chức phụ trách Thông tin Các ngành có liên quan

 

Thường xuyên

trong năm 2024

3.4 Xây dựng các tin, bài, hình ảnh về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, phục vụ nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm cải cách TTHC có hiệu quả tại đơn vị, địa phương; phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp). Tin bài phát trên Đài truyền thanh cơ sở Công chức phụ trách Thông tin Các ngành có liên quan

 

Thường xuyên

trong năm 2024

3.5 Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động kiểm soát TTHC và cải cách TTHC Tin bài, phóng sự Công chức Văn phòng Thống kê Các ngành có liên quan Thường xuyên

trong năm 2024

4 Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 
4.1 Tuyên truyền cho người dân, tổ chức về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; các hình thức phản ánh, kiến nghị; cách thức phản ánh, kiến nghị và quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Thông báo Công chức Văn phòng Thống kê Các ngành có liên quan Thường xuyên

trong năm 2024

4.2 Công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức Trên cổng thông tin điện tử của UBND xã; trên các phương tiện thông tin đại chúng Công chức phụ trách Thông tin Các ngành có liên quan

 

Thường xuyên

trong năm 2024

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263